Финансиране - Продажби и наеми на недвижими имоти | BG Broker
 

Ako търсите външно финансиране за покупка на имот, препоръчваме да се доверите на кредитен консултант, който работи с повечето български банки, за да намери най-подходящия кредит за Вас. До скоро на българските граждани им бе трудно да се ориентират от кредитни продукти, предлагани от всички банки. Сега, ползвайки услугите на кредитни консултанти, всеки гражданин или фирма, може да се ориентира лесно и да вземе адекватно решение, какъв кредит да вземе.

 

ВИДОВЕ  КРЕДИТИ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

Потребителски кредит представлява кредит, който се отпуска на физически лица, за финансиране на текущи нужди ( покупката на стоки и/или услуги). Обикновено се отпуска за по-малки по размер суми, като обезпечението по тях може да е поръчителство, работна заплата, залог на движимо имущество и други, или комбинация от обезпечения. Лихвите по потребителските кредити обичайно са по-високи, в сравнение с лихвите по ипотечните и жилищните кредити. Потребителските кредити се регулират основно от Закона за потребителския кредит, който е в сила от 1 октомври 2006г.

За потребителски кредит може да кандидатства всяко лице, навършило пълнолетие. Кандидатът трябва да работи на постоянен трудов договор от минимум 6 месеца на безсрочен трудов договор и да има чиста кредитна история.

 

ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Ипотечен кредит се отпуска с цел придобиване на недвижим имот (жилищен или нежилищен), като обезпечението по кредита е ипотека върху недвижим имот. Ипотечният кредит е подходящ за различни цели: покупка на готов имот, покупка на имот в строеж, за строеж на жилищен или нежилищен имот, за ремонт и подобрения на дома, за рефинансиране на други кредити и др.

Съществуват два вида такива кредити, в зависимост от предоставения като обезпечение имот- Ипотечен и Жилищен кредит.

- Ипотечните кредити са всички кредити, които са обезпечени с ипотека на недвижим имот. Те могат да бъдат жилищни или потребителски, като техният срок обикновено е по-дълъг от този по потребителските кредити, а лихвеният процент е по-нисък от този по потребителските, поради по-голямата сигурност на обезпечението. При ипотечните кредити, за разлика от потребителските, които не са обезпечени с ипотека на недвижим имот, има и допълнителни разходи за клиента, свързани с оценка на предлагания за обезпечение имот, за учредяване на ипотеката и други.

- Жилищните кредити са кредити, предоставени на клиенти - физически лица, обичайно срещу обезпечение с ипотека на недвижим имот, но може да са гарантирани и с други обезпечения. При този вид кредити банката следи за целевото използване на предоставените средства. Жилищните кредити се регулират основно от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, който е в сила от 29 юли 2016г.

Ипотеката представлява ограничено вещно право върху определен недвижим имот, което се учредява с цел обезпечаване на определено вземане. Ипотеките биват два вида – договорни и законови.

- Договорна ипотека е договор между кредитора и длъжника. Възниква по друг договор, от който възниква вземане, което трябва да бъде обезпечено. Обичайно такъв договор е за покупка на имот. Договорната ипотека се сключва в нотариална форма, за разлика от законовата ипотека.

- Законова ипотека. Сключва се без участието на нотариус в определени от закона случаи. Нотариалният акт не е основа, върху която се учредява законовата ипотека. Такава ипотека, например, може да бъде учредена в полза на банката-кредитор само въз основа на договора за кредит.

За потребителски кредит може да кандидатства всяко лице, навършило пълнолетие. Кандидатът трябва да работи на постоянен трудов договор от минимум 6 месеца на безсрочен трудов договор и да има чиста кредитна история.

 

ФИРМЕНО ФИНАНСИРАНЕ

Бизнес кредитът е кредит предназначен за малки, средни или големи фирми, отпускан от ресурса на банките или по европейски програми за финансиране. Предназначението на бизнес кредита е да бъде покрита нуждата от оборотни средства за дейността или да се осигури финансиране за разширяване й. Бизнес кредити се използват и при стартиране на нов бизнес.

Основното разделение на бизнес кредитите е:

- За оборотни средства - Целта е осигуряване на средства за текущата дейност

- За инвестиционни цели - Целта е да се осигури финансиране за разширяване на дейността или за стартиране на нова дейност/бизнес

Съществуват също така кредити за малки и средни предприятия по различни програми, например JEREMIE, ИНОФИН, SME Initiative и др., както и кредити за земеделски производители.

Изискванията са в зависимост от целта на кредита. Обичайно банките поставят изискване за времето на съществуване на фирмата, изисквания за годишен оборот, приходи от продажби за даден период и др.

Най-често се изисква обезпечение недвижимо имущество, машини, съоръжения, оборудване, банкови гаранции и др.

 

РЕФИНАНСИРАНЕ

Рефинансиране на кредит означава вземане на нов кредит за погасяване на стари задължения. Рефинансирането се явява целеви кредит – поради тази причина в договора с една банка ще е указано, че парите ще отидат за погасяване на съществуващ дълг в друго кредитно учреждение.

Също така, при рефинансиране новият кредит може да превиши сумата на предишния дълг. В този случай след погасяване на дълга клиентът се разпорежда с останалата парична сума по свое усмотрение. Случай за рефинансиране на кредит е промяната в пазарните условия и намаляването на лихвените проценти по кредитите.

 За рефинансиране на кредит може да кандидатства всяко лице, с чиста кредитна история,

без да е допускал просрочия в миналото и да е обслужва редовно кредити, които има. Кандидатът трябва да работи на постоянен трудов договор от минимум 6 месеца на безсрочен трудов договор.

 

 

Направи запитване

Вашето име*: Вашия Email*: Вашия телефон*:Въведете анти-спам кода*: