ПОЛЕЗНО! За основните банкови продукти! - Продажби и наеми на недвижими имоти | BG BrokerПОЛЕЗНО! За основните банкови продукти!

ПОЛЕЗНО! За основните банкови продукти!
- Какво представляват потребителските кредити?

Потребителските кредити представляват кредити, предоставени на клиенти-физически лица, за финансиране на текущи нужди, в т. ч. покупката на стоки и/или услуги. Потребителските кредити обикновено се отпускат за по-малки по размер суми, като обезпечението по тях може да е поръчителство, работна заплата, залог на движимо имущество и други, или комбинация от обезпечения. Лихвите по потребителските кредити обичайно са по-високи, в сравнение с лихвите по ипотечните и жилищните кредити. Потребителските кредити се регулират основно от Закона за потребителския кредит, който е в сила от 1 октомври 2006г.- Какво представляват жилищните кредити?

Жилищните кредити са кредити, предоставени на клиенти-физически лица, обичайно срещу обезпечение с ипотека на недвижим имот, но може да са гарантирани и с други обезпечения, като тези кредити са предназначени за финансиране на строеж на жилище, покупка на жилище, подобрения или ремонт в него. При този вид кредити банката следи за целевото използване на предоставените средства. Жилищните кредити се регулират основно от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, който е в сила от 29 юли 2016г.- По какво се различават ипотечните кредити от жилищните и потребителските?

Ипотечните кредити са всички кредити, които са обезпечени с ипотека на недвижим имот. Те могат да бъдат жилищни или потребителски, като техният срок обикновено е по-дълъг от този по потребителските кредити, а лихвеният процент е по-нисък от този по потребителските, поради по-голямата сигурност на обезпечението. При ипотечните кредити, за разлика от потребителските, които не са обезпечени с ипотека на недвижим имот, има и допълнителни разходи за клиента, свързани с оценка на предлагания за обезпечение имот, за учредяване на ипотеката и други.- Какво представлява овърдрафтът?

Овърдрафтът представлява кредит, отпуснат от банките по разплащателната сметка на клиента, който дава възможност клиентът да превишава наличността по сметката. Погасяването на овърдрафта се извършва автоматично при постъпване на суми по разплащателната сметка на клиента. Клиентът може да усвои пълния договорен размер на овърдрафта или част от него, като дължи лихва върху усвоената част. Обикновено лихвените проценти по използвания овърдрафт са по-високи от тези по потребителски кредити, тъй като при последните усвояването и погашенията са предварително планирани и обичайно имат по-сигурно обезпечение, в сравнение с кредитът от типа овърдрафт.- Какво представлява кредитната линия?

Кредитната линия представлява кредит, който може да се усвоява в рамките на определен срок изцяло, или на части, до размера на договорен между банката и клиента лимит. Лихвата, която клиентът дължи, се заплаща само върху усвоената сума от кредитната линия, но той обикновено заплаща и други разходи по кредитната линия, свързани с отпускането й, като например такса за ангажимент на кредитния ресурс и други. Погашенията на усвоените суми по кредитната линия се извършват в зависимост от конкретните договорености между банката и клиента. Кредитните линии се предоставят най-вече на фирми.- Какво представлява финансовият лизинг?

Чрез лизинг може да се финансира закупуването на стоки за бизнеса и за дома /автомобили, домакинска техника, офис техника и т.н./, като не е необходимо да се предоставя допълнително обезпечение, тъй като самата стока служи като такова. Закупената чрез лизинг стока остава собственост на лизингодателя до изплащане на всички лизингови вноски и придобиването й впоследствие от клиента. Лихвата по лизинга се начислява върху сумата на финансирането на клиента, а не върху стойността на закупената чрез лизинг стока, като обичайно се изисква при покупката на стока на лизинг клиентът да заплати със собствени средства част от цената й.- Кои лихвени проценти са плаващи и кои фиксирани?

Плаващите лихвени проценти се променят през време на срока на депозита или кредита и обикновено представляват комбинация от базов лихвен процент и надбавка. Надбавката е фиксирана величина, а базовият лихвен процент може да представлява индекс, като например ОЛП, EURIBOR, LIBOR, или друг индекс. Плаващите лихвени проценти обикновено се прилагат по кредити с по-дълъг срок.
Фиксираните лихвени проценти са договорени между банката и клиента лихвени проценти по депозити или кредити /например 5%/, които не променят своята стойност за договорен период.- Какво представлява ОЛП?

ОЛП е основният лихвен процент, който се изчислява и обявява от Българската народна банка /БНБ/, като е в сила от първия ден на всеки календарен месец. От 1 юли 2017г. основният лихвен процент е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец.- Какво представлява индексът ЛЕОНИА Плюс?

Индексът ЛЕОНИА Плюс е абревиатура от LEv OverNight Index Average Plus. ЛЕОНИА Плюс представлява справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с депозити овърнайт в български левове от всички банки, лицензирани от БНБ, и клоновете на чуждестранни банки в страната. От 1 юли 2017г. ЛЕОНИА Плюс замени индекса ЛЕОНИА, който се изчисляваше преди това. ЛЕОНИА Плюс има по-широк обхват , в сравнение с индекса ЛЕОНИА, тъй като данни се предоставят от всички банки, лицензирани от БНБ и клонове на чуждестранни банки в страната, а не само част от тях, какъвто беше подходът при изчисляването на справочния индекс ЛЕОНИА. Също така, за разлика от индекса ЛЕОНИА, този индекс се изчислява на базата на реално сключени на пазара сделки. Когато в даден работен ден на междубанковия пазар няма сключени сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ отбелязва, че индексът за деня е неналичен – “n/a”.- Какво представляват индексите СОФИБОР и СОФИБИД?

Индексите СОФИБИД и СОФИБОР са справочни индекси и представляват фиксинг на котировките на необезпечени депозити в левове, предлагани на българския междубанков паричен пазар от представителна група от банки за набор от срочности. Котировките се подават всеки ден до 11ч. в БНБ. Индексът СОФИБОР е средна величина на котировките „продава”, а индексът СОФИБИД – средна величина на котировките „купува“.- Какво означава LIBOR?

LIBOR е съкращение от London Interbank Offered Rate и представлява усреднен лихвен процент, отразяващ лихвите, по които банките предлагат негарантирани заеми на лондонския междубанков паричен пазар. LIBOR се използва като референтен /базов/ индекс за определяне лихвата при различни банкови операции.- Какво означава EURIBOR?

EURIBOR е съкращение от Euro Interbank Offered Rate и представлява средното лихвено равнище, при което представителна група банки в Еврозоната /държавите от Европейския съюз, в които евро е национална валута/ си предоставят срочни депозити в евро. EURIBOR се използва като референтен /базов/ индекс за определяне на лихвата при различни банкови операции.- Какво означава „главница“ на кредит или депозит?

Главница по депозит или по кредит означава сумата, която клиентът влага като депозит в банката по разплащателна сметка, депозит или влог, или договорената/усвоявоената сума по кредит. Дължимата от клиента лихва по кредита или сумата, която получава като лихва по депозит или влог, зависи от размера на главницата и се изчислява на тази база.- Какво включва месечната вноска, която клиентът дължи по кредит?

Месечната вноска по кредита е сумата, която клиентът дължи по договор за кредит и трябва да се превежда по сметка в банката или да внася на каса до/на определена дата всеки месец. Месечната вноска включва обичайно погашение на част от главницата по кредита и лихвено плащане, като може да бъде договорена и друга схема с банката, която да се използва за изготвянето на погасителен план.- Какво представлява погасителния план по кредита?

Погасителният план съдържа сумите на дължимите вноски по кредита и датите, на които те трябва да бъдат внесени в банката.- Какво означава падеж на кредита?

Падеж на кредита означава датата, на която кредитът е окончателно издължен от клиента на банката. Обикновено това е датата, на която клиентът прави последната погасителна вноска, съобразно погасителния план по кредита.- Какво представлява годишният процент на разходите /ГПР/?

Годишният процент на разходите – ГПР, се изисква да бъде изчислен и обявен пред клиента при договаряне на кредит. Неговото изчисляване е регламентирано в Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. ГПР представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит. ГПР е ефективен годишен лихвен процент и той е по-висок, в сравнение с обявявания от банка годишен лихвен процент, тъй като при неговото изчисляване се включва, освен годишната лихва по кредита и другите разходи, които са за сметка на клиента, във връзка с отпускането на кредита, а именно – лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредниците за сключване на договора и други. ГПР дава възможност на клиента да сравнява цената на потребителски кредити, отпускани от различни банки при еднакви условия по отношение на сумата, срока и начина на погасяване.- Какво оскъпява кредита за клиента?

Освен лихвата, клиентите на банката заплащат и други разходи по кредита, които най-често са под формата на различни такси и комисиони, а именно – такса за разглеждане на документи, такси, свързани с обезпечението /за оценка, изготвяне на ипотека, нотариални такси за вписване, или заличаване на ипотека или залог/, такси за отпускане и управление на кредита, такса за ангажимент, дължима при овърдрафт и кредитни линии, такса за предоговаряне условията по кредита, застрахователни премии, свързани с отпускането на кредита и други. За да прецени пълната тежест на кредита, клиентът трябва да получи информация, не само за лихвения процент или ГПР, но и за всички други разходи, свързани с отпускането, обслужването и погасяването на кредита.- Какво представлява кредитния рейтинг на кредитополучателя?

Кредитният рейтинг на кредитополучателя представлява оценка за неговата кредитоспособност, т.е. възможността му да обслужва задълженията си точно и навреме, като се отчитат различни фактори. Кредитният рейтинг може да се определя от независима, международно призната рейтингова агенция (Moody’s, Fitch Ratings, Standard&Poor’s), от българска рейтингова агенция или да бъде определен чрез вътрешно рейтингова система на съответния кредитор /банка/. Кредитният рейтинг се изразява по кратък и лесен за възприемане начин – например, обявен рейтинг по облигации ААА означава изключително висока способност на емитента за посрещане на финансовите му задължения.

Голямо значение за определяне на кредитоспособността на гражданите и домакинствата имат техните нетни финансови активи.- Какво представляват нетните финансови активи?

Нетните финансови активи представляват разликата между финансовите активи и финансовите пасиви на гражданите и домакинствата. Финансовите активи на гражданите и домакинствата обхващат притежаваните от тях парични средства, депозити, ценни книжа, дялове в инвестиционни фондове, вноски към фондовете за допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, застраховки и други. Финансовите пасиви на гражданите и домакинствата включват получените от тях кредити – овърдрафт, жилищни, потребителски, ипотечни и други кредити, финансов лизинг, кредити по кредитни карти и други кредити /заеми/, получени от банкови и небанкови финансови институции.

ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ- Какво представлява разплащателната сметка?

Разплащателната сметка е сметката, която банката води за съхранение на пари на свой клиент, като той може да тегли и внася, да нарежда суми и получава средства по всяко време, без ограничение, поради което лихвата по разплащателната сметка е по-ниска в сравнение с тази, която банката би предложила на клиента по срочен или спестовен депозит /влог/. Възможно е банките да предлагат на клиентите си по-високи лихви по разплащателни сметки, но това обикновено е свързано с някакво условие, например изискване за минимална сума за откриване на сметката, за превод на работна заплата по нея и други. Разплащателните сметки се използват основно за извършване на разплащания от клиентите.

От 2017 г. физическите лица, клиенти на банки, могат да откриват платежна сметка за основни операции. Тази сметка се открива в български левове и чрез нея могат да се извършват определени услуги, безплатно или срещу приемливи такси, независимо от броя платежни операции, извършени от сметката. Приемливите такси трябва да са по-ниски едновременно от средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за всяка от услугите, публикувани на Интернет страницата на БНБ и най-ниския размер на таксите, които съответната банка прилага по тарифа за всяка от съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки. Всички банки, лицензирани от БНБ и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители, следва да предлагат платежна сметка за основни операции.- Какво представляват срочните депозити?

Срочните депозити възникват с откриването на депозитна сметка, като за целта се сключва договор с Банката, съгласно който клиентът депозира в Банката определена сума пари за предварително фиксиран период, а тя се задължава да изплати определената лихва в определен момент /края на този период, авансово или в друг предварително определен момент, напр. на края на всеки месец/.

Срочните депозити имат фиксиран срок, за който е в сила лихвеният процент, договорен между банката и нейния клиент. Лихвеният процент по срочните депозити е по-висок от този по разплащателната сметка и обикновено той нараства с увеличаване на срока на депозита, например 6 месеца, 1 година и т.н., за който клиентът е сключил договора. Ако депозитът бъде изтеглен по-рано от договорения срок, клиентът обикновено губи лихвата по депозита или част от нея. Ако клиентът иска да внесе допълнителни средства по срочния депозит, е добре да се поинтересува, дали в договора, който е сключил с банката, съществува възможност за довнасяне по всяко време до изтичане срока на депозита, без това да нарушава договорената лихва. Прието е лихвата по депозита да се обявява на годишна база, като проста лихва, а не за срока на депозита. Така например, ако е сключен договор за 3-месечен депозит и годишната лихва е 4%, на датата на изтичане срока на депозита /на падежа/, лихвата, която ще се получи, е 1% върху главницата по депозита.- Какво представляват спестовните влогове /депозити/?

Спестовните влогове /депозити/ се откриват за съхранение на средства на клиенти срещу издаване на лична спестовна книжка на клиента или документ, съдържащ идентични данни. Сметката, която банката открива по спестовен влог /депозит/ на клиент, обикновено е безсрочна, т.е. клиентът може да тегли и внася пари по всяко време. Възможно е, обаче, банката да предвиди период на предизвестие, което означава, че е необходимо клиентът да заяви намерението си да тегли пари от своя спестовен влог предварително. Въпреки, че спестовните влогове приличат на разплащателните сметки, обикновено при спестовните влогове има някакво условие или събитие, което трябва да настъпи, за да може клиентът да изтегли натрупаната сума по влога /депозита/, поради което и лихвата по спестовните влогове обикновено е по-висока от тази по разплащателните сметки. Като такъв вид депозит в миналото бяха популярни т.нар. „детски влогове“, които все още се предлагат от някои банки.- Какво представляват овърнайт депозитите?

Овърнайт депозитите са депозити със срок от 1 ден. Обикновено тези депозити се правят от корпоративни или институционални клиенти на банките за големи по размер суми. Лихвеният процент по овърнайт депозитите обикновено е по-висок от този по разплащателната сметка /безсрочния депозит/.- Какво представляват структурираните депозити?

Структурираните депозити все още не са типични за българския банков пазар, но се предлагат от някои банки. Тези депозити съчетават в себе си характеристиките на класическия депозит с инвестиция на капиталовия пазар. Плащането на лихва или премия по тези депозити е в зависимост от индекс или комбинация от индекси, финансов инструмент или комбинация от финансови инструменти, стока или комбинация от стоки или други материални или нематериални незаменяеми активи, валутен курс или комбинация от валутни курсове или други подобни фактори.- Какво означава салдо и движение по сметка?

Салдо по сметка означава сумата на паричните средства по сметката на клиента към определена дата. Всички входящи и изходящи парични потоци, в резултат на наредени и получени преводи по сметката, теглене и внасяне на средства, както и покупко-продажба на валута по сметката, се наричат движение по сметката на клиента.- Какво представлява падеж на депозит?

Падеж на депозит представлява датата, на която изтича договорът за депозит, като тази дата е фиксирана в договора с клиента. Това е датата, на която е начислен пълния размер на договорената по депозита лихва и клиентът може да разполага свободно с парите от депозита. Така например, след като депозитът е падежирал клиентът може да тегли и да довнася средства, да променя срока по депозита, да го преоформя в друг вид депозит.- Каква е разликата между проста и капитализирана /сложна/ лихва?

Простата лихва се изчислява само върху главницата на паричните средства, като натрупаната лихва за съответния период не се добавя към главницата. За разлика от простата лихва, капитализираната, или сложната лихва, се получава, като към главницата се добави натрупаната лихва от предходния период и по този начин тя носи доход за следващите периоди, заедно с главницата.

ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ

- Какво представлява платежната карта?

Платежната карта е вид платежен инструмент, върху който е записана информация по електронен начин и се използва многократно за идентификация на оправомощения ползвател на платежни услуги и за отдалечен достъп до платежна сметка и/или до предварително определен кредитен лимит, договорен между ползвателя на платежната карта и доставчика на платежни услуги. Платежната карта се издава за определен срок. Доставчикът на платежни услуги, издател на платежната карта, я предоставя на ползвателя на платежни услуги в срок не по-дълъг от 10 дни от сключването на рамковия договор за платежна карта.

Платежната карта дава възможност за теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ /банкомати/ и POS /ПОС в банка/, плащане на стоки и услуги чрез ATM и POS /ПОС при търговци/, превод между сметки чрез АТМ, плащане на стоки и услуги, както и превод между сметки чрез виртуални ПОС-устройства, както и други справочни, платежни и неплатежни операции, по договореност с банката и в зависимост от предлаганите от нея услуги, свързани с банкови карти. Операции с платежна карта могат да се извършват само лично от оправомощения държател.- Какво представляват предплатените карти?

Предплатената карта е вид платежен инструмент, върху който се съхраняват електронни пари или се осигурява отдалечен достъп до електронни пари и с който се извършват платежни операции. Предплатената карта се издава за определен срок от време и може да не е персонализирана. Предплатената карта, която е персонализирана, се използва лично от оправомощения ползвател на платежни услуги. Когато е персонализирана, предплатената карта притежава персонализирана защитна характеристика – ПИН.- Кой може да издава банкови карти?

Платежни карти се издават от банки, клонове на чуждестранни банки и небанкови платежни институции, получили лиценз от БНБ. За издаване на международни банкови платежни карти банката трябва да има лиценз от съответната картова организация.- Какво представлява и за какво служи PIN кода на банковата карта?

PIN е съкращение на „Personal Identification Number”, което означава „Личен идентификационен код“. Той представлява четирицифрено число, служещо като парола за достъп до картата и идентифициране на клиента. PIN кодът може да се променя от картодържателя на банкомат и трябва да се пази в пълна тайна, с цел предотвратяване на злоупотреби. Първоначално PIN кодът се генерира автоматично при издаването на картата и се предава на оправомощения държател в запечатан плик, като картодържателят е длъжен да вземе мерки PIN кодът да не бъде узнат от трети лица. Както автоматичния, така и променения впоследствие PIN следва да е известен само на ползвателя на картата.- За какво служат ATM и ПОС устройствата?

Трансакции с платежни карти се извършват чрез терминални устройства АТМ и ПОС, инсталирани на територията на България или в чужбина. Терминалните устройства АТМ и ПОС служат за отдалечено осъществяване на връзка чрез банковата карта до средствата по сметката, към която е издадена картата. Извършването на платежни операции чрез АТМ и ПОС се потвърждава с въвеждане на PIN кода, издаден към банковата карта. На ATM и ПОС устройства могат да се правят плащания с банкови карти.

ATM /банкомат/ представлява устройство за теглене и/или внасяне на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между платежни сметки, на справочни и други платежни и неплатежни операции.

ПОС устройството служи за е устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги или получаване на пари в брой чрез използване на платежна или предплатена карта.- Какво представлява виртуалното ПОС устройство?

Чрез виртуалното ПОС устройство се извършват преводи по платежни сметки или плащане на стоки и услуги чрез Интернет, терминални устройства АТМ или цифрови телефони при използване на платежна или предплатена карта в режим он-лайн.- Какво представляват електронните пари?

Електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари. Електронните пари могат да се издават от банки, дружества за електронни пари, получили лиценз за извършване на дейност по емитиране на електронни пари, Европейската централна банка и националните централни банки на страните-членки от ЕС. Електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп с цел извършване на платежни операции, се съхраняват по сметка за електронни пари.- Какво представлява електронното банкиране?

Електронното банкиране обхваща банкови услуги и операции, извършвани чрез отдалечен достъп на клиента до неговата сметка, като те се обслужват и реализират чрез електронни канали за регистриране и банкиране. Електронните канали, в зависимост от вида на достъп на клиента, са: банкиране чрез персонален компютър, телефонно банкиране, интернет банкиране и мобилно (GSM) банкиране.

Обикновено чрез електронно банкиране клиентът може да извършва сам същите банкови услуги и безкасови операции, като тези в салон на банката. Възможно е, обаче, да има банкови услуги и продукти, които са налични само при електронното банкиране, така, както има банкови услуги и продукти, които могат да се извършват само в салон на банката.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ

- Какво означава терминът „номинал“?

Номиналът е стойността на ценната книга, посочена върху нея, която се изплаща на падежа. При акции номиналът е стойността, с която акционерът участва в записания капитал на дружеството.- Какво представлява пазарната цена на един финансов инструмент?

Пазарната цена е парична сума, за която един финансов инструмент може да бъде продаден в даден момент в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.- Какво означава диверсификация на портфейла?

Диверсификация на портфейла означава разпределение на активите между финансови инструменти и пазари с цел намаляване на риска.- Какво представляват облигациите?

Облигациите са ценни книжа, представляващи дългови инструменти, които показват задължение на емитента /издателя/ да заплати на купувача тяхната номинална стойност плюс определена лихва /купон/ или поредица от лихвени плащания на фиксирани бъдещи дати. Лихвите мога да са фиксирани или плаващи.

Облигациите могат да се търгуват на вторичен пазар, обичайно по цени, различни от номиналната им стойност. Движенията на цените на облигациите на вторичния пазар се дължат на различни фактори.- Какво представляват акциите?

Акциите са ценни книжа, които удостоверяват, че техните притежатели /акционерите/ участват с посочената върху акциите номинална стойност в записания капитал на акционерното дружество. Пазарната цена на акции, търгувани на вторичния пазар, обикновено е различна от номиналната им стойност и се определя от множество фактори. Всеки акционер има право на дивидент, който зависи от финансовите резултати на дружеството и се определя с решение на общото събрание на акционерите.

Акциите могат да бъдат поименни и на приносител, обикновени и привилегировани. Акциите могат да бъдат също така налични, т. е. на хартиен носител, или безналични, което означава че са регистрирани в съответната депозитарна институция /в България това е Централен депозитар/, и им се издава депозитарна разписка или друг документ, удостоверяващ правото им на собственост върху ценните книжа.- Какво представляват дялове на предприятия за колективно инвестиране?

Дяловете на предприятия за колективно инвестиране, известни като колективни инвестиционни схеми /КИС/, или взаимни фондове, представляват механизъм, който дава възможност на голям брой инвеститори да обединят активите си и да ги предоставят за професионално управление на независим мениджър. Покупката на дялове на предприятия за колективно инвестиране представлява алтернатива на директно инвестиране в различни видове активи, което практически не е възможно или не е изгодно, ако клиентът не разполага със значителни средства. Този тип инвестиция позволява диверсификация на портфейла и избор на подходящи индивидуални нива на риск. Колективната инвестиционна схема изкупува обратно издадените от нея дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите й, която зависи от пазарните колебания на цените на отделните активи, включени в портфейла.- Какво представляват дериватите?

Дериватите са финансови инструменти, чиято стойност се променя в резултат на промяна в конкретен базов актив, напр. облигация, акция, стока, лихвен процент, кредит, индекс и други. Дериватите изискват малка първоначална инвестиция, в сравнение с директните инвестиции в базовия инструмент. Чрез дериватите могат да се ограничават рискове от инвестиции в определени инструменти, но за да се търгува с деривати, се изискват задълбочени финансови познания от страна на инвеститорите, поради което при избора на такава инвестиция е препоръчително да се ползват съвети и консултации от професионалисти.- Какво представлява доверителното управление?

Доверителното управление на активи представлява услуга, при която вложителят предоставя за управление на банка определена сума пари и въз основа на сключен договор за доверително управление, банката взема решения в какви финансови инструменти да ги инвестира. Доходността в този случай не е гарантирана и зависи от доходността на избраните финансови инструменти.- Какво представляват попечителските услуги?

Попечителските услуги представляват предоставяне на парични средства и ценни книжа на инвестиционен посредник (банка) за съхранение, извършване на сделки и прехвърляне по нареждане на клиента, съответно оправомощаване на инвестиционния посредник да упражнява правата по ценните книжа /събиране на дивиденти, участия, гласуване на Общи събрания на акционерите, плащане на данъци и репатриране на дохода от тях/ в обем, съобразно дадените правомощия. Попечителските услуги са предназначени преди всичко за институционални клиенти – пенсионни фондове, инвестиционни дружества, договорни фондове и други. Те се използват по-често от чуждестранни клиенти, притежатели на ценни книжа, които се търгуват на местния пазар, и обратно – от местни лица, притежатели на ценни книжа, търгувани на борси извън България.- Какво представлява маркет-мейкърът?

Маркет-мейкърът е лице, което присъства трайно на финансовите пазари, с цел да търгува за собствена сметка чрез покупка и продажба на финансови инструменти срещу свои собствени средства по определени от него цени.- Какво представлява първичния пазар на финансови инструменти?

Първичен пазар на финансови инструменти е пазарът, на който първоначално се емитират и пласират за първи път финансови инструменти.- Какво представлява вторичния пазар на финансови инструменти?

Вторичен пазар е пазарът, на който вече емитираните и първоначално придобитите финансови инструменти могат да сменят многократно собствениците си. Фондовата борса е типичен пример за вторичен пазар, но той може да се извършва и извънборсово.

РАЗПЛАЩАНИЯ

- Какво представлява кредитния превод?

Кредитният превод се извършва по нареждане на наредителя, въз основа на което банката задължава неговата сметка и прехвърля наредена сума по сметката на получателя.- Какво представлява директния дебит?

Превод чрез директен дебит се извършва при условие, че платецът предварително е дал съгласието си преводът да се извърши от неговата сметка по нареждане на получателя. Платецът предоставя своето съгласие пред банката, в която се води неговата сметка, а копие от съгласието предава на получателя по превода. В случай, че платецът е посочил условия в съгласието за директен дебит, банката на платеца е отговорна за спазването на поставените условия при обработката на полученото искане за дебитиране /задължаване/ сметката на платеца.- Какво означава вальор?

За клиента, който нарежда превода, вальорът е датата, на която неговата банка задължава сметката му със сумата на превода или приема на каса необходимите за превода средства, включително и дължимите такси и комисиони.

За клиента, получател на превода, вальорът е датата, на която банката на получателя е предоставила средствата от превода на негово разположение.- Какво означава сетълмент?

Сетълмент означава окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес.- Кои преводи се извършват през RINGS?

RINGS е платежна система за брутен сетълмент в реално време, организирана и поддържана от БНБ. През RINGS се обработват само плащания в национална валута. През RINGS се извършват всички плащания на стойност на или над 100 000 лв., плащания на клиенти на банките без ограничение в размера, ако са инициирани към системата по желание на банковия клиент, както и плащания въз основа на заявки за сетълмент и по сделки с ценни книжа.- Кои преводи се обработват през БИСЕРА?

Всички плащания в левове между банкови сметки, с изключение на суми на стойност над 100 000 лв. се извършват през системата БИСЕРА, която се оперира от акционерно дружество на банките и БНБ – “Борика” АД. БИСЕРА представлява междубанкова електронна система за плащания.- Какво представлява SEPA?

SEPA е абревиатура на Single Euro Payment Area, което в превод означава “единна зона за плащания в евро“. SEPA има за цел да насърчи интеграцията на европейския пазар чрез улесняване на трансграничните електронни разплащания в евро между страните, участващи в SEPA, като се унифицират използваните между страните платежни средства и условия на плащане, като целта е те да се направят евтини и сигурни, подобно на съществуващите местни разплащания. Страните, които участват в SEPA, са страните-членки на ЕС плюс Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария. В SEPA клиентите на банките трябва да могат да извършват преводи към сметки на бенефициенти на територията на Евро-зоната, като използват една и съща банкова сметка и еднакви платежни инструменти.

Проектът SEPA е иницииран от Европейската комисия /ЕК/ и Европейската централна банка /ЕЦБ/, като се осъществява чрез Европейския платежен съвет /ЕПС/, който е организация, обединяваща представители на банки, асоциации и други организации, участващи в платежния процес в Европа. Асоциацията на банките в България, която е представителната организация на българския банков сектор, е асоцииран член на ЕПС.- Какво представляват SEPA платежните инструменти?

SEPA платежните инструменти са SEPA кредитен превод /SCT/, SEPA директен дебит /Core SDD – базова схема и B2B SDD – бизнес към бизнес/ и незабавни кредитни преводи /SCT Inst/. Схемата за SEPA кредитни преводи стартира от 28 януари 2008г., от ноември 2010г. стартира схемата за SEPA директен дебит в двете й разновидности, а от 21 ноември 2017 г. – SCT Inst. SCT Inst са кредитни преводи в евро, които се извършват на принципа 24/7/365. SEPA кредитни преводи предлагат на своите клиенти всички банки в България. SEPA директни дебити от типа – бизнес към бизнес, предлага само една банка, а незабавни SEPA кредитни преводи към началото на 2018г. не се предлагат от банките в България. Във връзка с проекта SEPA е разработена рамка за използване на картови продукти и извършване на картови разплащания. Структурата и правилата на действието на SEPA платежните инструменти е в съответствие с правила, заложени в разработени от ЕПС наръчници.

ГАРАНТИРАНЕ НА ДЕПОЗИТИ /ВЛОГОВЕ/ И НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТРОМЕНТИ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ

- Кой гарантира банковите депозити /влогове/?

Фондът за гарантиране на влоговете в банките /ФГВБ/ е създаден през януари 1999г., с цел да гарантира влоговете в банките, като по този начин поддържа доверието в банковата система и съдейства за икономическия растеж и общата стабилност в страната. Фондът гарантира всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид в левове и чуждестранна валута на български и чуждестранни физически и юридически лица, като се прави изключение за определени юридически лица, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Максималният размер на гаранцията по депозити /влогове/ на клиент в една банка е 196 000 лв. или тяхната равностойност, ако депозитът е в чуждестранна валута. Важно е да се знае, че в тази сума се включват и начислените лихви към датата на решението на БНБ за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност.

Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от сделки с недвижими имоти за жилищни нужди, изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт, застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.- Кой гарантира инвестициите във финансови инструменти на клиентите на банките?

Инвестициите на клиентите на банките – инвестиционни посредници във финансови инструменти /ценни книжа, деривати и други, съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти/, се гарантират от Фонда за компенсиране на инвеститорите /ФКИ/, като в Закона за публичното предлагане на ценни книжа са предвидени изключения за някои юридически лица. Компенсация се изплаща при фалит на инвестиционен посредник, когато той не е в състояние да изплати задълженията си към клиента. Максималният размер на компенсация, който осигурява Фондът за компенсиране на инвеститорите е 90% от стойността на финансовите активи на клиент на дадена банка, но не повече от 40 000 лв.

* Информацията има само общообразователно предназначение.

* Информацията е взета от официалният сайт на Асоциация на банките в България /АББ/